DISTANCIA A ZARAGOZA: 36 KMS.
SUPERCIIE: 2'10 kMS/2
ALTITUD: 258 M

Autobuses Agreda
HORARIO Salida - Llegada
Zaragoza-Pleitas
7'45 8'30
12'15 13'00
18'00 18'45
19'30 20'15

Pleitas-Zaragoza
9'00 9'45
14'30 15'15
18'30 19'15